NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

  • vyvěšeno: 12. ledna 2018, Pátek

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) a d), § 54 odst. 2 písm. a) s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, ve znění pozdějších předpisů nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji.

Čl. 1
Vymezení zamořené oblasti

Zamořenou oblastí AMP se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín.

Čl. 2
Opatření v rámci tlumení AMP – soupis chovů prasat domácích
(1) Všem chovatelům domácích prasat na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31. 1. 2018 nahlásit příslušné obci údaje uvedené v příloze k tomuto nařízení.
(2) Všem obcím Zlínského kraje se nařizuje zajistit provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat, a tento soupis předat KVSZ do 7. 2. 2018. Soupis bude obsahovat údaje uvedené na webovém formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/form-amp/ Pokyny ke vkládání dat do webového formuláře jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.
(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární správy týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.


Ve Zlíně dne 10.01.2018
MVDr. František Mahdalík
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

Obec Nítkovice


Adresa: Nítkovice 89, 76813 Litenčice
Telefon, fax: +420 573 374 057
Telefon starosta: +420 602 415 704
E-mail: obec@nitkovice.cz
Bankovní spojení: ČS: 1483135309/0800
Datová schránka: v86auw3

Úřední hodiny:


Pondělí: 8 – 12, 13 - 17 hod.
Středa: 8 – 12, 13 - 17 hod.

mapová aplikace

mikroregion

Kontaktní formulář